Penafian

Bahan yang disediakan melalui laman web Universiti Utara Malaysia (UUM) adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh digunakan dan / atau dipercayai untuk sebarang tujuan lain. UUM membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan laman web ini atau maklumat, produk atau perkhidmatan yang terkandung di dalam laman atau kecergasan mereka untuk apa-apa tujuan sekalipun. Mana-mana pergantungan anda meletakkan maklumat tersebut Oleh itu, adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri. 

Walaupun setiap usaha telah diambil untuk memastikan ketepatan maklumat di dalam laman ini, kandungan mereka secara semulajadi tertakluk kepada perubahan. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna / pembaca untuk memeriksa ketepatan fakta yang berkaitan sebelum memasuki sebarang komitmen kewangan atau lain-lain berdasarkan kepada mereka. Dalam apa keadaan pun UUM akan bertanggungjawab dalam kontrak, tort (termasuk tanpa had kecuaian) dan / atau pelanggaran kewajipan berkanun untuk apa-apa kerugian langsung, tidak langsung, khas, bersampingan atau berbangkit atau kerosakan (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kehilangan data dan / atau kerugian ekonomi dan / atau kehilangan keuntungan) yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini atau maklumat yang terkandung di dalamnya. 

Dalam laman web ini, anda boleh mengakses dan pautan ke laman pihak ketiga yang bebas yang boleh menampilkan maklumat yang menarik minat anda. UUM tidak mempunyai kawalan ke atas perkara, kandungan subjek dan / atau ketersediaan atau sebaliknya laman-laman tersebut dan oleh itu, tidak akan bertanggungjawab apa berkenaan dengan laman web itu (s). Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya bermaksud suatu syor atau pengendorsan terhadap pandangan yang dinyatakan dalam mereka, oleh UUM. 

Sila maklumkan kepada kami jika anda menganggap mana-mana pautan pihak ketiga untuk menjadi tidak sesuai, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan. UUM berhak untuk memadam pautan itu jika pada pendapat mutlaknya UUM percaya ia tidak sesuai, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan. 

Segala usaha akan dibuat untuk memastikan bahawa laman web ini berjalan tanpa sebarang masalah atau gangguan, bagaimanapun UUM tidak akan bertanggungjawab ke atas dan tidak mengambil tanggungjawab untuk laman web ini yang buat sementara waktu atas sebab-sebab teknikal atau lain-lain. 

Kecuali dinyatakan dengan jelas, semua maklumat yang terkandung dalam laman web ini adalah milik kepada UUM dan hak cipta UUM, tanpa mengira sama ada simbol hak cipta dan / atau pernyataan hadir. Semua cap dagang adalah dengan ini diakui oleh anda sebagai milik kepada UUM. Universiti menegaskan hak moral untuk maklumat yang terkandung di dalam laman web ini. Sebarang permintaan tentang penggunaan bahan hak cipta UUM hendaklah dialamatkan kepada penyenggara halaman, di mana ini adalah jelas, jika tidak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

UUM akan, atas pemberitahuan, mempertimbangkan untuk menghapuskan apa-apa bahan yang terbuka kepada bantahan undang-undang siasatan yang belum selesai. 

uum icon mygov msc mampu  myline tourism krste sirim

Logo Footer new januari 2017

IPDM